Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen PersonalFit en een lid, tenzij PersonalFit en het lid voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Eenvoudig gezegd

Deze voorwaarden gelden voor alle PersonalFit deelnemers.

Definities

• PersonalFit: PersonalFit gevestigd te Ronse
• Lid: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij PersonalFit.

•De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen PersonalFit en het lid.

1. Tot stand komen overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen PersonalFit en het lid komt tot stand door middel van:
Het online aanmelden en kopen van een abonnement via de website van PersonalFit. Nadat het lid de registratie voor PersonalFit heeft volbracht, akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en op de button ‘Naar betalen’ heeft geklikt is de Overeenkomst geldig.

2. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van PersonalFit worden overgedragen.

3. Een lid heeft bij het aankopen van een abonnement het recht om aan PersonalFit mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar PersonalFit abonnement. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

4. Indien het lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is PersonalFit gerechtigd om het aantal dagen dat het lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door PersonalFit, kosten in rekening te brengen.

6. PersonalFit gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. het lid garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. PersonalFit heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar.

5. PersonalFit verwerkt persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeldt in ons privacy statement (http://www.mypersonalfit.be/privacy).

6. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt PersonalFit de persoonsgegevens voor de doeleinden:

a. Facturatie
b. Debiteurenadministratie
c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
d. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
f. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van PersonalFit en/of diensten van aanverwante moeder- en zustermaatschappijen.

7. PersonalFit mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

8. De door het lid tijdens het plan te gebruiken trainingsplannen en gedragslessen en overige gegevens welke aangemerkt kunnen als intellectuele eigendommen worden niet aangemerkt als persoonsgegeven en zijn als dusdanig ook niet onderhevig aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Eenvoudig gezegd:

Na aanmelding via de website van PersonalFit word jij PersonalFit lid.

Na de aankoop van jouw plan of een product op de website heb je 14 dagen bedenktijd om op je aanmelding terug te komen.
Retourkosten zijn voor jouw rekening.

Je belooft dat je de juiste gegevens invult bij het aanmelden op de website. PersonalFit slaat jouw gegevens op, om te kunnen gebruiken voor de normale bedrijfsvoering.2. Abonnementsgelden

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 6 (The Food, The Move of The Combo). Deze abonnementen kunnen niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet.
The Push is een maandcontract dat maandelijks opzegbaar is. De opzegperiode bedraagt één maand. Opzeggen doe je door een mailtje te sturen naar sabrine@mypersonalfit.be.

2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven en gaat in op deze ingangsdatum.

3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat PersonalFit de aanmelding heeft ontvangen.

4. Het lid is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd.

5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden bij overboeking per periode van 1 maand vooruit of elektronisch via bancontact, domciliëring of via een doorlopende opdracht. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden via het persoonlijke portal van de deelnemer op de website.

6. PersonalFit is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.

7. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt het lid een betalingsherinnering gestuurd. het lid krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke is, worden alle nog openstaande abonnementstermijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.

8. PersonalFit is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Eenvoudig gezegd

Je abonnement bij PersonalFit duurt 6 (The Food, The Move, The Combo)
Je kunt daarna altijd verlengen, je kunt het abonnement niet verkorten. Of je gaat een abonnement aan per maand (The Push). Deze is maandelijks opzegbaar. Opzeggen doe je door te mailen naar sabrine@mypersonalfit.be.

Je bent verplicht het abonnementsgeld op tijd te betalen.3. Diensten en verplichtingen Partijen

1. PersonalFit levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen wat betreft een gezonde levensstijl.

2. De door PersonalFit te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.

3. Doordat de diensten van PersonalFit online geleverd worden, kan PersonalFit niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

4. PersonalFit zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van het lid ontvangen wordt.

5. Inbreuk op rechten van het lid dienen per e-mail gemeld te worden op sabrine@mypersonalfit.be. Na de melding zal PersonalFit de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

6. het lid is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en moet zijn of haar huisarts raadplegen alvorens te beginnen met PersonalFit indien dit vereist is.

7. het lid is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

8. het lid heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

9. het lid verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door het lid zal worden aangepast.

10. het lid mag derden geen toegang verschaffen tot PersonalFit via haar eigen registratie. Bij overtreding is het lid volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

11. het lid is volledig aansprakelijk voor alle schade bij PersonalFit en derden, ten gevolge van de door het lid gedeelde informatie.

12. het lid gaat akkoord dat PersonalFit alle door het lid aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

13. PersonalFit behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van PersonalFit te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting het lid gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door het lid gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft het lid slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan PersonalFit.

Eenvoudig gezegd

Niemand is perfect, PersonalFit ook niet. PersonalFit doet haar best om haar diensten zo
snel en zo goed mogelijk aan te leveren, maar word niet meteen boos als er een keer iets mis gaat. Als je ons wilt helpen door middel van feedback, dan staan wij altijd open voor een gesprek.


PersonalFit respecteert auteursrechten en verwacht dat jij dat ook doet. Als jij informatie aanlevert die je niet had mogen aanleveren, en PersonalFit lijdt daardoor schade dan ben jij aansprakelijk.

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Zorg dat je een huisarts hebt geraadpleegd indien dit nodig is.

PersonalFit mag altijd besluiten om te stoppen met het aanleveren van haar diensten. Uiteraard zorgt PersonalFit dan voor een nette afhandeling van zaken.


4. Risico en aansprakelijkheid

1. PersonalFit is niet aansprakelijk voor schade van het lid die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.

2. PersonalFit is niet aansprakelijk voor schade van het lid die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door PersonalFit geleverde diensten.

3. PersonalFit is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door het lid zijn aangeleverd.

4. PersonalFit is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van PersonalFit.

5. PersonalFit is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.

6. PersonalFit is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door PersonalFit geleverde diensten.

7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van PersonalFit zou liggen, is de aansprakelijkheid van PersonalFit beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van PersonalFit. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van PersonalFit geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van PersonalFit beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door PersonalFit aan het lid in rekening is gebracht.


8. Zowel PersonalFit en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

9. Zowel PersonalFit en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.


Eenvoudig gezegd

PersonalFit is niet aansprakelijk voor schade aan jou of aan jouw spullen. Let dus goed op jezelf en op je spullen.


6. Beëindigen

1. Een lidship eindigt automatisch na verloop van de contractduur wat betreft de The Food, The Move of The Combo. The Push is maandelijks opzegbaar en bedraagt een opzegperiode van één maand, dat doe je door te mailen naar sabrine@mypersonalfit.be.

2. het lid kan zijn/haar lidschap van The Food, The Move of The Combo niet tussentijds opzeggen. The Push is maandelijks opzegbaar dat doe je door te mailen naar sabrine@mypersonalfit.be.

Eenvoudig gezegd

Je abonnement The Food, The Move of The Combo eindigt vanzelf na 6. Je kunt het abonnement altijd verlengen.
Tussentijds stoppen kan niet. The Push is maandelijks opzegbaar7. Intellectuele eigendom

1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door het lid dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van PersonalFit en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

2. PersonalFit verleent het lid een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (PersonalFit) recht om de producten en diensten van PersonalFit te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

3. Bij beëindiging van het lidmaatschap (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door PersonalFit op grond van artikel 8.4) vervalt het recht van het lid om gebruik te maken van de door PersonalFit geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het lidmaatschap geleverde producten en diensten blijven eigendom van PersonalFit en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van het lid.

4. Wanneer in een overeenkomst tussen PersonalFit en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van PersonalFit wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

5. Het is het lid uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van PersonalFit te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met PersonalFit.

Eenvoudig gezegd

Jouw abonnement van PersonalFit is gericht aan jou en alleen voor jou bestemd. Het is niet de bedoeling dat je deze informatie zomaar openbaar gooit en met anderen deelt. Anders heeft PersonalFit straks geen bestaansrecht meer.

Natuurlijk mag je alles wat je leert gewoon bespreken met de mensen om je heen. Maar begin niet jouw eigen versie van PersonalFit op basis van de informatie van PersonalFit.


8. Communicatie

1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door PersonalFit zoals update notificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.

2. het lid gaat ermee akkoord dat PersonalFit het lid mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

3. het lid gaat ermee akkoord dat PersonalFit of één van de aan haar gelieerde moeder- of zustermaatschappijen het lid mag benaderen voor commerciële doeleinden. het lid heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.

4. Binnen de diensten van PersonalFit kunnen leden onderling communiceren dankzij, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten in de groep. Het lid verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van PersonalFit en beëindiging van de gebruikslicentie. De betaalverplichting voor de deelnemer voor het afgesloten abonnement vervalt hiermee niet.

5. Het staat PersonalFit ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Eenvoudig gezegd

PersonalFit kan jou zo nu en dan een e-mail sturen. De leden kunnen met elkaar en met de coaches communiceren binnen het platform, hou het dus netjes. PersonalFit mag zonder enige waarschuwing berichten verwijderen die niet netjes zijn.


9. Slotbepalingen

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met PersonalFit is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen PersonalFit en een lid zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

3. Door het aangaan van een lidmaatschap verklaart het lid de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.

4. PersonalFit is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

Eenvoudig gezegd

Op deze voorwaarden is het Belgisch Recht van toepassing en mochten jij en PersonalFit ruzie maken en hier niet samen uitkomen, dan is de Belgische rechter bevoegd.10. Aanvullende algemene voorwaarden betreffende: Niet tevreden, geld terug’

Artikel 1: Definities
• PersonalFit: de rechtspersoon PersonalFit., statutair gevestigd te Ronse, Bredestraat 22.
• PersonalFit: een door PersonalFit B.V. op maat gemaakte dienst voor de duur van 6 of 8 maanden.
• Deelnemer: een natuurlijk persoon die een MotivationalFit bij PersonalFit bij heeft afgenomen.
• PersonalFit Coach: Coach van de Deelnemer bij een PersonalFit abonnement.

• Online Team Coaches: het team van PersonalFit Coaches van de Deelnemer bij een PersonalFit abonnement.
• 80% van de dagen = 80% van het totaal in dagen van een 6 maanden.

Artikel 2: Voorwaarden
‘Niet tevreden, geld terug’ geldt alleen voor de eerste periode van zes maanden waarin de Deelnemer The Food, The Move of The Combo volgt.
80% van de dagen inloggen: inloggen houdt in dat de Deelnemer inlogt met zijn/haar e-mailadres en het door hem/haar aangemaakte wachtwoord.
80% van de dagen alles logt met de PersonalFit app (mobiel of portaal) en alle sessies en heeft afgenomen en opvolgt wat de coaches hebben opgedragen.

80% van de dagen je progressie afvinken:
• 80% van de dagen de gedragsles en de challenge invullen indien hierom wordt gevraagd;
• 80% van de dagen de voeding invullen; waarbij eveneens een vereiste is dat de Deelnemer:
• 80% van de dagen minimaal 80% van de aanbevolen producten heeft gegeten; • 80% van de dagen de juiste hoeveelheid water heeft gedronken;
• 80% van de trainingen doet en de resultaten invullen;
• 80% van dagen de slaapuren invullen.

PersonalFit en de Deelnemer kunnen altijd in hun eigen PersonalFit portal zien of aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Eenvoudig gezegd

Als jij gedurende jouw eerste zes maanden niet het gewenste resultaat hebt behaald, krijg je je geld terug, maar dan moet je wel kunnen aantonen dat je het traject gevolgd hebt, op de juiste wijze hebt gevolgd, de trainingen doet en jouw voeding logt en je niet tussentijds je gewenste resultaat hebt veranderd.

Artikel 3: Resultaat behalen
Of de Deelnemer het beoogde resultaat heeft behaald, bepalen PersonalFit B.V., de PersonalFit Coach/Online Team Coaches en de Deelnemer gezamenlijk aan de hand van een zowel zichtbaar als meetbaar verschil in respectievelijk de progressiefoto’s en metingen op basis van het door de deelnemer bij aanvang van het plan gekozen doel.

Artikel 4: Wat wordt verstaan onder geld terug?
Indien de Deelnemer na zes maanden PersonalFit het beoogde resultaat niet heeft behaald en wel aan alle voorwaarden voldoet, heeft de Deelnemer de keuze tussen de volgende twee opties:
• Teruggave aankoopbedrag;
• Een nieuw abonnement voor 6 maanden.
Indien de Deelnemer kiest voor de teruggave van het aankoopbedrag, wordt het bedrag een maand na het aflopen van zijn/haar PersonalFit zijn/haar geld teruggestort.

Artikel 5: Blessure
Indien de Deelnemer gedurende zijn/haar PersonalFit geblesseerd raakt en daardoor niet in staat is om te trainen en de trainingsresultaten af te vinken in de progressie, kan de Deelnemer het abonnement pauzeren mits een doktersattest. 
De deelnemer kan aangepaste trainingen krijgen of bij genezing het abonnement herpakken.


12. Aanvullende voorwaarden betreffende: abonnementsduur

6 maanden abonnement

De gehele looptijd van je abonnement bestaat uit één periode van 6 maanden. Na deze periode van 6 maanden kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement. Je kan ook kiezen voor één van de andere abonnementen.


13. Aanvullende voorwaarden betreffende: The Food, The Move & The Combo

1. Tussentijds upgraden van een The Food of The Move naar een Combo is mogelijk. Tussentijds downgraden is niet mogelijk.

Lets kickstart this healthy lifestyle!

BE 0774.902.217

Alles weten over die gezonde levensstijl?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en ontvang alles wat je moet weten om gezond te leven, eten en sporten.